TIETOSUOJASELOSTE HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10§ JA 24 § (Tarkastettu 27.5.2020)

1 Rekisterinpitäjä

Hihku Oy

Puntarikatu 3

20780 Kaarina

p. 050 596 3760

toimisto@hihku.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leena Hannula

Puntarikatu 3

20780 Kaarina

p. 050 596 3760

leena.hannula@hihku.fi

3 Rekisterin nimi

Hihku Oy;n asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta. Yrityksen oman toiminnan tilastointi ja

suunnittelu.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.

Alaikäisen asiakkaan huoltajan nimi ja yhteystiedot.

Muut kuntoutuksen kannalta oleelliset perustiedot, mm. maksusitoumukset liitteineen, muiden

sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden laatimat kuntoutussuunnitelmat, tutkimustiedot,

hoitotiedot, kuntoutuksen toteutusta koskevat suunnitelmat. Kuntoutuksen aikana syntyneet

hoidon suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät valokuvat ja videot asiakkaan erillisellä

suostumuksella.

Rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä – Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999) Laki potilaan

asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992)

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta ja hänen huoltajaltaan saadut tiedot. Luovutuksina muista henkilörekistereistä saadut

tiedot (kuntoutuksesta vastaava taho, kuntoutuksen maksaja). Asiakkaan tai hänen huoltajansa

erillisellä suostumuksella saadut tiedot esim. muilta kuntouttajilta, muista hoito- ja

kuntoutusyksiköistä, päiväkodista, koulusta, asumisyksiköstä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Noudatamme rekisteritietoja luovutettaessa henkilötietolakia potilaan asemasta ja oikeuksista

(785/92) 13§, muut 653/2000, sekä asiakkaan tai alaikäisen asiakkaan huoltajan kanssa tehtyä

yhteistyösopimusta. Asiakastiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on

salassapitovelvollisuus. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen tai hänen huoltajalleen, jos

siihen ei ole lainsäädännöllistä estettä. Asiakastietoja luovutetaan asiakkaan kanssa laaditun

yhteistyösopimuksen mukaisesti kuntoutussuunnitelman laatineelle taholle, kuntoutuksen

maksajalle sekä muille yhteistyösopimuksessa yksilöidyille tahoille. Kuntoutuksen asiakaskäyntien

tiedot siirretään myös potilastietojärjestelmästä Kanta-arkistoon.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10 Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 § mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena (suosittelemme käyttämään tietosuojavaltuutetun toimiston

internet-sivuilla olevaa lomaketta). Pyynnön voi toimittaa yrityksen toiminnasta vastaavalle

johtajalle, joka tarkistaa kysyjän henkilöllisyyden ja lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja.

Pyydetty tarkistus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä ja tiedot luovutetaan ymmärrettävässä

muodossa

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 § mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai

rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava, tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn

tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena (suosittelemme käyttämään tietosuojavaltuutetun toimiston

internet-sivuilla olevaa lomaketta). Korjausvaatimus esitetään toiminnasta vastaavalle johtajalle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakasrekiserin tietoja ei käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Potilasasiakirjoja säilytetään lakiin perustuen (sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista) ja

niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.

Potilasasiamiehen yhteystiedot löytyvät yhteistyösopimuksesta